• Core Competence of Dongyi / 核心竞争力
   • 销售网络
   • 拥有华南华东生产基地及通达的销售渠道,全国乃至全球市场

   • 研发创新
   • 拥有多种胶系研制实力,增加产品开发能力,及时匹配客户多种需求

   • 众多知名客户
   • 全面管理体系
   • 个性解决方案
   • 专业客服团队